top of page

About Us

บริษัท พีพัล ทรี จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105559015406 มีอุดมการณ์ชัดเจนในการที่จะพัฒนาสินค้าที่มีคุณประโยชน์ต่อโลกของเรา ต่อส่วนรวม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Who We Are

บริษัท พีพัล ทรี จำกัด มีความหมายว่า “ต้นโพธิ” ซึ่งเป็นต้นไม้คู่บุญบารมีขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นต้นไม้ที่ทรงเลือกใช้ในการปฏิบัติธรรมจนตรัสรู้ เป็นต้นไม้ที่มีอายุยืนยาว และเป็นต้นไม้ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วว่ามีพลังงานในตัวเอง ดังนั้นที่บริษัทฯเลือกใช้ชื่อนี้ ก็เพื่อแสดงให้เห็นถึงเจตนาและอุดมการณ์อันแน่วแน่ว่าจะประกอบธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

Call Today 123 - 456 - 7890

Human.jpg
คู่รักหนุ่มสาว

What We Do

เราเป็นบริษัทฯที่ผลิตสินค้าที่ดี มีคุณภาพ และมีคุณประโยชน์ต่อโลกใบนี้ อาทิ การผลิตน้ำมันปาล์มเพื่อนำไปต่อยอดเป็นน้ำมันไบโอดีเซล พร้อมทั้งการพัฒนาสารเพิ่มประสิทธิภาพน้ำมันไบโอดีเซล เพื่อลดข้อด้อยเสริมข้อดี ทำให้นำมาใช้งานในเชิงพาณิชย์ได้ , น้ำยาลดควันดำซึ่งเป็นต้นเหตุ 72.5% ของฝุ่น PM 2.5 และก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้โลกร้อน อีกทั้งเรายังจำหน่ายเครื่องผลิตควันและกรดไฮโปคลอรัส (HOCL) ซึ่งเป็นน้ำยาที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ให้การรับรองและบรรจุไว้ว่าเป็นหนึ่งในสารสำคัญที่ใช้ต่อสู้กับโควิด-19

bottom of page